Екипен стил

Power Source Team

Екип за източник на захранване

Liyuan annual meeting style

Стил на годишната среща на Лиюан

Liyuan team annual meeting style

Стил на годишна среща на екипа на Лиюан

Group photo of Liyuan team

Групова снимка на отбора на Лиюан

Group photo of Liyuan team2

Групова снимка на отбора на Лиюан

Liyuan Team Fire Drill

Екипна противопожарна тренировка на Лиюан

Liyuan team style

Стил на отбора на Лиюан

Liyuan Fire Drill

Противопожарна тренировка Liyuan